Gå till innehållet
Webshopen är öppen 24-7 - Butiken och showroom är stängda till 6/8
SENIORPLEJE.DK - DIN GARANTI FÖR PROFESSIONELL OCH PROFESSIONELL RÅD
Webshopen är öppen 24-7 - Butiken och showroom är stängda till 6/8
SENIORPLEJE.DK - DIN GARANTI FÖR PROFESSIONELL OCH PROFESSIONELL RÅD

Har du beviljats ​​ett stöd? Läs mer om §112 FRITT VAL

FRITT VAL AV HJÄLPMEDEL!

Visste du att du kan välja dina hjälpmedel själv?

Många av våra kunder är inte medvetna om (eller har blivit medvetna om) att vi faktiskt har möjlighet att använda §112 FRITT VAL. 112 § tjänstelagen ger dig möjlighet att använda ordningen "Fritt val av leverantör".

Det innebär att om kommunen har sökt efter ett hjälpmedel, till exempel en rollator , har du möjlighet att själv välja en annan produkt. Det kan till exempel vara att du vill ha en annan typ av modell, färg eller en mer individuell lösning. Det enda du måste komma ihåg är att du måste betala eventuellt extra pris själv. Som utgångspunkt kommer kommunen alltid att välja det specifika hjälpmedel de anser vara billigast för ändamålet. För att erhålla återbetalning från kommunen måste hjälpmedlet alltid först godkännas av någon av deras konsulter, enligt §112 i servicelagen.

Äldreomsorgen är en del av hjälpmedelsdatabasen, och är därför godkänd som leverantör av dina föredragna hjälpmedel. Därför kan du tryggt handla hos oss.

Äldrevården finns alltid tillgänglig om du behöver hjälp eller frågor angående olika regelverk inom området. Du kan läsa mer specifikt om 112 § Servicelagen via denna länk: Den opartiska konsultens ordning på handikappområdet

Vi har grävt lite för att hitta lite extra information om detta upplägg och vi har hittat en bra och lättförståelig artikel från Överklagandenämnden.

Läs det relevanta urvalet nedan:

Det måste kommunerna vara medvetna om med ordningen med fritt val

I den danska besvärsstyrelsen upplever vi ett ökande antal klagomål och allmänna förfrågningar från kommuner, som handlar om fritt val av hjälpmedel enligt Servicelagens § 112. Syftet med denna artikel är att belysa några av de frågor som vi oftast stöter på. Vi berör olika ämnen, t.ex. undantag från det fria valet av leverantör, beräkningen av fritt val av belopp och omfattningen av vägledningsskyldigheten i samband med fritt val av leverantör.

Av advokat Asbjørn Ejnar Nielsen

Syftet med ordningen med fritt val för hjälpmedel är att förbättra förutsättningarna för medborgare med nedsatt funktionsförmåga genom fler och bättre alternativ. Fritt val innebär att medborgaren själv kan välja leverantör av hjälpmedel och för ett eventuellt merpris köpa ett dyrare hjälpmedel än vad kommunen har beviljat.

Det kan till exempel vara ett hjälpmedel av annan kvalitet, som alltså är dyrare, eller ett hjälpmedel med extrafunktioner som den sökande önskar, men som ligger utöver vad som anses vara bäst och billigast.

Kommunen kan endast ge stöd till inköp enligt fritt val om yrkesspecifikationerna och kommunens lämplighetskrav är uppfyllda. Det är den sökandes ansvar att säkerställa detta.

Gäller alltid rätten till fritt val av leverantör?

Det finns vissa undantag från medborgarens fria val av leverantör av hjälpmedel mot ett eventuellt merpris. Rätten till fritt val gäller till exempel inte om det handlar om verktyg som kommunen tillhandahåller för de anställdas arbetsmiljös skull, eftersom dessa verktyg omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.

Rätten till fritt val gäller inte heller konsumtionsvaror som uteslutande fungerar som hjälpmedel, eftersom dessa lämnas som lån från kommunen.

Hjälpmedel är produkter som har tillverkats specifikt för att avhjälpa en permanent nedsatt fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, till exempel en protes eller en rollator. Se policymeddelande 73-16.

Konsumentvaror omfattar produkter som tillverkas och handlas i stor utsträckning i syfte att konsumeras av allmänheten i allmänhet, till exempel ett trehjuligt elfordon eller en elevationssäng. Se 17 § mom i hjälpmedelsförordningen. 2.

Hjälpmedel och konsumtionsvaror har det gemensamt att kommunen ska ge stöd till hjälpmedel eller konsumtionsvaror till personer med varaktigt nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga, när hjälpmedlet eller konsumtionsvaran avsevärt kan lindra de bestående konsekvenserna av den nedsatta funktionsförmågan, avsevärt kan underlätta det dagliga livet i hemmet eller är nödvändigt för att vederbörande ska kunna utöva ett yrke.

Rätten till fritt val gäller inte heller om kommunen kan ge ett hjälpmedel som är helt identiskt med det hjälpmedel den sökande önskar få från en annan leverantör.

Exempel 1 – fritt val av hjälpmedel

En medborgare ansöker om hjälpmedel X, men kommunen bedömer att det primära syftet för medborgaren med den sökta produkten är att förebygga försämring, och därmed inte att råda bot på de bestående konsekvenserna av den nedsatta funktionsförmågan eller underlätta det dagliga livet. Produkten är därför inte ett hjälpmedel för medborgare.

Kommunen bedömer dock att medborgaren har ett betydande behov av att åtgärdas för de bestående konsekvenserna av sin funktionsnedsättning och därför beviljar kommunen medborgarstödet Y.

Eftersom medborgaren har beviljats ​​ett hjälpmedel kan denne välja leverantör själv och mot en ev tilläggspris välj en dyrare produkt så länge den dyrare produkten uppfyller de yrkesmässiga specifikationerna och kommunens lämplighetskrav. Om hjälpmedlet X uppfyller de yrkesmässiga specifikationerna och kommunens lämplighetskrav kan medborgaren därför använda sitt fria val för att köpa produkten.

Exempel 2 – fritt val av ett identiskt hjälpmedel som kommunen kan ställa till förfogande

Citizen vill köpa en ny rollator av märke X, modell y.

Kommunen har sedan tidigare en begagnad rollator av märke X, modell y i lager.

Medborgaren kommer i detta läge inte att kunna använda sig av fritt val, eftersom det sökta stödet är identiskt med det stöd som kommunen kan ställa till förfogande, jfr 112 § tjänstelagen. 4 och 6 § mom hjälpmedelsförordningen. 2.

Undantaget från det fria valet gäller alltså för identiska hjälpmedel . Syftet med undantaget är att kommunen inte köper in nya hjälpmedel som är helt identiska med begagnade hjälpmedel som kommunen äger och kan ställa till förfogande.

Detta ska ses i samband med att många hjälpmedel beviljas som lån, samt kommunernas möjligheter att återanvända återlämnade hjälpmedel som fortfarande är aktuella.

Medborgaren förvärvar inte äganderätt till ett hjälpmedel som köpts enligt reglerna om fritt val av leverantör, eftersom detta anses vara ett lån enligt 7 § hjälpmedelsförordningen.

Undantaget från det fria valet måste därför förstås snävt, eftersom rätten till fritt val av leverantör endast kan avskäras i de fall medborgaren önskar köpa ett hjälpmedel som är helt identiskt med det som kommunen kan ställa till förfogande. Undantaget gäller alltså endast återanvändbara hjälpmedel och inte engångshjälpmedel som kommunen varken lånar ut, eller som kommunen får tillbaka efter användning.

Ordalydelsen i den relevanta lagstiftningen samt punkt 42 i hjälpmedelsguiden finns här:

112 § tjänstelagen

Beräkning av "valfritt belopp"

Om medborgaren vill utnyttja ordningen med fritt val finns ett behov av att klargöra hur mycket kommunen ger stöd till. Servicelagens regler om hjälpmedel bygger på ersättningsprincipen.

Vid mätningen av stödet ska kommunen därför utgå från ersättningsprincipen, och därmed ta med det aktuella behovet av det stöd som kommunen har beviljat. I samband med detta kan kommunen få ämnesrelevant information om behovet eller information från medborgaren.

Kommunens stöd uppgår till högst det belopp som kommunen hade kunnat skaffa stödet för från sin egen leverantör. Om kommunfullmäktige inte har ingått ett leverantörsavtal kan den sökande välja leverantör och kommunen ger stödet efter kostnad, dock högst ett belopp som motsvarar priset på det lämpligaste och billigaste hjälpmedlet.

Vägledning om fritt val av leverantör

Rättssäkerhetslagen och förvaltningslagen sätter ramarna för kommunens vägledningsskyldighet. Enligt 5 § rättssäkerhetslagen ska kommunen handlägga ansökningar och frågor om hjälp i förhållande till alla de möjligheter som finns inom sociallagstiftningen, inklusive råd och vägledning.

Enligt 7 § förvaltningslagen ska en myndighet i den utsträckning det behövs ge vägledning och bistånd till personer som ställer förfrågningar om frågor inom myndighetens ansvarsområde.

Vägledning om stöd till hjälpmedel och konsumtionsvaror har ett eget avsnitt om just kommunens vägledningsskyldighet i förhållande till ordningen med fritt val. Följande framgår av punkt 47:" Kommunfullmäktige ska som ett led i sin allmänna rådgivnings- och vägledningsskyldighet ge råd om tillgången till fritt val av hjälpmedel, inklusive konsekvenserna av att ha utövat rätten till fritt val, t.ex. i förhållande till återlämnande efter avslutad användning och reglerna om återbetalning av egenbetalning.”

För att leva upp till sin vägledningsskyldighet ska kommunen därför ge vägledning om möjligheten och konsekvenserna av det fria valet av leverantör. Vägledning om fritt val av leverantör är särskilt viktig i de fall där:

  • medborgaren ansöker om ett specifikt hjälpmedel, men där ett annat hjälpmedel är det lämpligaste och billigaste, eller
  • medborgaren vägras ett visst hjälpmedel, eftersom detta inte nämnvärt ytterligare kan avhjälpa de bestående konsekvenserna av den nedsatta funktionsförmågan eller väsentligt ytterligare underlätta det dagliga livet i hemmet.

För ytterligare information om ordningen med fritt val hänvisar vi till vägledningen om stöd till hjälpmedel och konsumtionsvaror. Här beskrivs villkoren för frivalsordningen, avräkningsform, återlämnande och återbetalning av egen insats samt reparation av hjälpmedel som köpts under frivalsordningen beskrivs."

Om du vill läsa hela deras artikel kan du klicka direkt här: https://ast.dk/social/artikler/hjaelp-til-handicappede-og-aeldre/det-skal-kommunerne-vaere-opmaerksom-ved- the fritt valsystem

Länk till dekret (§112 FRITT VAL): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1247

Då vi vet att det kan vara svårt och krångligt att navigera runt i de olika paragraferna vill vi gärna erbjuda dig hjälp så att du hittar rätt hjälpmedel för dig och dina behov.

Vi har 2 sjuksköterskor som hjälper dig med råd och hjälp att hitta den optimala lösningen/hjälpmedlet för dig.

De bästa tankarna från

De bästa tankarna från

Din Alice ,
Sjuksköterska och ägare,

www.seniorpleje.dk
Mail: ditte@seniorpleje.dk
Mobil: 40563841